fbpx
7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่ควรระวัง!!! ก่อนเริ่มใช้งาน

ChatGPT เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นโดย OpenAI เพื่อช่วยสนทนาและตอบคําถามในรูปแบบที่เสมือนกับเรามีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่ง สำหรับ ChatGPT ถือเป็น Generative AI ที่ฮิตฮอตสุดในปี 2023 โดยมันถูกฝึกฝนจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจํานวนมหาศาล ทําให้สามารถเข้าใจภาษามนุษย์และตอบคําถามได้อย่างมีเหตุผล ความสามารถหลักของ ChatGPT คือ การสนทนา อธิบายเรื่องราวต่าง ๆ สรุปข้อมูล ตอบคําถาม และเขียนเนื้อหาในหลายรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ทําให้ผู้ใช้งานจํานวนมากต่างพบประโยชน์และความบันเทิงจากการใช้งาน ChatGPT

แม้ว่าเจ้า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมาก ๆ แต่อย่างไรก็ตาม มันก็มีข้อจำกัดสำคัญที่ควรระวังก่อนใช้งาน จะมีอะไรบ้างไปอ่านกันเลย…

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

1. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านข้อมูลความถูกต้อง

ChatGPT ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้คําตอบและเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย โดยเน้นการใช้ภาษาที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุด แต่เนื่องจาก ChatGPT  เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาบนข้อมูลจาก Internet ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ทั้งหมด ทำให้มันยังมีข้อจํากัดด้านความถูกต้องน่าเชื่อถืออยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคําถามอยู่นอกขอบเขตความรู้ของ ChatGPT มันอาจตอบคําถามด้วยข้อมูลที่ผิดพลาด บิดเบือน หรือสร้างขึ้นเองโดยไม่มีหลักฐานยืนยันได้

ดังนั้นผู้ใช้ต้องระมัดระวังและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจาก ChatGPT ก่อนนําไปใช้งานจริง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

2. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านการอัปเดตข้อมูล

ChatGPT ถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลจนถึงปี 2021 เท่านั้น (อ้างอิงถึง 20 ธันวาคม 2566) ดังนั้นจึงไม่สามารถให้ข้อมูลหรือคําแนะนําที่ทันสมัยได้ เนื่องจากขาดการอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา ChatGPT จะยังติดอยู่กับชุดข้อมูลเดิมจนกว่าจะมีการอัปเดตระบบ ดังนั้นผู้ใช้จําเป็นต้องระวังในการนําคําแนะนําจาก ChatGPT ไปใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูลล่าสุด ดังนั้นเมื่อ ChatGPT ขาดการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ จึงถือเป็นข้อจํากัดสําคัญของ ChatGPT ที่ผู้ใช้ควรให้ความสนใจ

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

3. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านความเข้าใจบริบทของข้อมูล

ChatGPT ยังมีข้อจํากัดในการเข้าใจบริบทของข้อมูลเมื่อเทียบกับมนุษย์ แม้ว่า ChatGPT จะสามารถสร้างเนื้อหาที่ดูสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือได้ แต่ยังขาดความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับบริบทโดยรวมของเรื่องที่กําลังอธิบาย ตัวอย่างเช่น ChatGPT อาจให้คําแนะนําที่ไม่เหมาะสม หากไม่เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมหรือสังคมของผู้ใช้ หรืออาจให้คําตอบที่ฟังดูสมเหตุสมผล แต่ไม่คํานึงถึงอายุ ประสบการณ์ และความรู้พื้นฐานของผู้ถาม ดังนั้นผู้ใช้จําเป็นต้องตรวจสอบบริบทของคําถามและคําตอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ChatGPT เข้าใจความต้องการที่แท้จริง

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

4. ข้อจำกัด ChatGPT เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แบบมนุษย์

ChatGPT ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เนื่องจากโมเดล AI ยังไม่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่มนุษย์ยังไม่เคยคิดขึ้นมาก่อนได้ ChatGPT สามารถสร้างผลงานตามคําสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผลงานเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตของข้อมูลที่ได้รับการป้อนเข้าไปในระบบเท่านั้น ChatGPT ไม่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ที่แตกต่างออกไปจากความรู้เดิมที่มันได้รับการฝึกฝนมาได้

ดังนั้นผู้ใช้งานควรระลึกไว้เสมอว่า ChatGPT ไม่สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่เหมือนมนุษย์ ผลงานที่ได้จาก ChatGPT อาจดูเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการผสมผสานความรู้เดิมที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

5. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านอารมณ์ความรู้สึก

ChatGPT เป็นโมเดล AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบคําถามและสนทนากับมนุษย์ แต่มันไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั่วไป ChatGPT ไม่สามารถแสดงอารมณ์ เข้าใจอารมณ์ หรือรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งต่าง ๆ ได้ มันจะให้คําตอบที่มีเหตุผล แต่ขาดซึ่งอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริง เนื่องจากไม่มีอารมณ์และความรู้สึก ChatGPT จึงไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ได้อย่างแท้จริง มันอาจตอบคําถามเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกได้ แต่เป็นเพียงการวิเคราะห์เชิงตรรกะและการให้คําแนะนําทั่วไปเท่านั้น

ดังนั้นก่อนจะพูดคุยหรือปรึกษาปัญหาส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกกับ ChatGPT ควรระลึกไว้เสมอว่ามันไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกจริง คําตอบที่ได้รับอาจจะดูเหมือนมีเหตุผล แต่อาจขาดซึ่งความเข้าใจอันแท้จริง

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

6. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้

ChatGPT ยังมีข้อจํากัดในการตอบสนองต่อผู้ใช้ค่อนข้างมาก เช่น ChatGPT ยังไม่สามารถรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถปรับเปลี่ยนการตอบกลับให้เหมาะสมกับอารมณ์หรือบริบทได้ นอกจากนี้ ChatGPT จะตอบกลับตามที่โปรแกรมถูกสอนให้ตอบ โดยไม่ได้คํานึงถึงบริบทหรืออารมณ์ของผู้ใช้งาน ดังนั้นการสนทนากับ ChatGPT จึงเป็นเพียงการสนทนาฝ่ายเดียว ไม่ใช่การสนทนาระหว่างบุคคลจริง ๆ ที่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกได้ ChatGPT ยังไม่มีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ผู้ใช้จึงควรระมัดระวังในข้อจํากัดนี้

7 ข้อจำกัด ChatGPT ที่คนใช้ควรระวังก่อนเริ่มเล่น ( 7 ChatGPT Limitations to Consider Before Use)

7. ข้อจำกัด ChatGPT ด้านการแก้ปัญหา

ChatGPT ยังมีข้อจํากัดในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เนื่องจากระบบ AI ยังไม่สามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเท่ากับมนุษย์ ปัญหาที่ซับซ้อนมักต้องการการคิดวิเคราะห์ การเชื่อมโยงข้อมูล การมองภาพรวม และการตัดสินใจบนพื้นฐานของประสบการณ์และสัญชาตญาณ ซึ่ง ChatGPT ยังไม่สามารถทําได้อย่างสมบูรณ์แบบ เช่น การแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ การคาดการณ์อนาคต หรือการตัดสินใจบนพื้นฐานของค่านิยม ChatGPT อาจให้คําตอบที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้นผู้ใช้ควรระมัดระวังในการนําคําตอบของ ChatGPT ไปใช้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยไม่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ข้อแนะนําในการใช้งาน ChatGPT

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประโยชน์มาก แต่ก็ยังมีข้อจํากัดที่ผู้ใช้ควรระวัง ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก ChatGPT ผู้ใช้ควรมีข้อแนะนําดังนี้

 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจาก ChatGPT ก่อนนําไปใช้ต่อ เพราะอาจมีข้อผิดพลาดได้

 • อย่าพึ่งพาข้อมูลจาก ChatGPT เพียงอย่างเดียว ควรค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย

 • อย่าให้ ChatGPT ทํางานแทนตัวเองทั้งหมด ใช้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการคิดและพัฒนางานต่อ

 • ระวังการใช้ ChatGPT ในทางที่ผิด เช่น การลอกเลียนงานหรือก่อให้เกิดอันตราย

 • ตั้งค่าการป้องกันไม่ให้ ChatGPT สร้างเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย

 • พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของตัวเองควบคู่ไปกับการใช้ ChatGPT

 • ตระหนักถึงข้อจํากัดของ ChatGPT และใช้อย่างระมัดระวัง ภายใต้การกํากับดูแลของมนุษย์

บทสรุปของการใช้งาน ChatGPT

ChatGPT เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจํากัดบางประการที่ผู้ใช้งานควรระวัง

ข้อดีของ ChatGPT

 1. สามารถให้คําตอบและเนื้อหาที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว

 2. ช่วยอํานวยความสะดวกในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพ

 3. สามารถสร้างเนื้อหาได้หลากหลายรูปแบบ

ข้อจํากัดของ ChatGPT

 1. ไม่สามารถอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อมูลจํากัดอยู่ที่ปี 2021

 2. อาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงได้

 3. ไม่สามารถเข้าใจบริบทหรืออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ได้ดีเท่าคน

 4. ยังมีข้อจํากัดด้านความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา

ดังนั้นผู้ใช้ควรระมัดระวังในการนําข้อมูลจาก ChatGPT ไปใช้ และตรวจสอบข้อมูลก่อนนําไปอ้างอิงต่อ สนใจปรึกษางานพัฒนากลยุทธ์ เพื่อการเข้าสู่โลกออนไลน์ ติดต่อ: info@deemmi.com หรือ Line:@deemmi

Share

Search

Search

Recent Post

Related Post

รู้ทัน 3 ช่องโหว่ยอดฮิตของการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่กระทบงานไอที พร้อมวิธีป้องกันภัยคุกคามระบบและข้อมูลสำคัญ
Lead Generation คือหัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างยอดขายและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ
อยากออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจลูกค้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาอ่านวิธีออกแบบเว็บให้ใช้งานง่าย ดึงดูดลูกค้า ไม่ต้องเขียนโค้ด มีเช็คลิสต์ก่อนเปิดตัว และเทคนิค SEO เพิ่มอันดับเว็บ