fbpx
เรียนรู้ UX_UI Design คืออะไร พร้อมทักษะสําคัญ 6 อย่าง_UXUI-Design

UX/UI Design คืออะไร ใครอยากทำ…ต้องเรียนรู้ 6 ทักษะนี้

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (User Experience Design) และมีรูปแบบสวยงาม น่าใช้ (User Interface Design)  ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรสำหรับผู้ใช้งาน ในบทความนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะและบทบาทสำคัญในการทำงานของ UX/UI Designers และความสำคัญที่ UX/UI Design มีต่อเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

UX:UI Design คืออะไร_What_IS_UX:UI

UX/UI Design คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร?

ก่อนที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับทักษะและบทบาทสำคัญใน UX/UI Design เรามาลองทำเข้าใจความหมายของ UX/UI Design กันก่อน

1.UX ย่อมาจาก User Experience หรือประสบการณ์ผู้ใช้งาน

เป็นกระบวนการออกแบบที่เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจให้กับผู้ใช้งาน โดยในกระบวนการนี้นักออกแบบจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น การสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน การวางแผนเพิ่มประสบการณ์ให้ผู้ใช้งาน การทดสอบผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

2.UI ย่อมาจาก User Interface หรือ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน

เป็นส่วนที่ผู้ใช้สัมผัสโดยตรงกับอุปกรณ์ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น เช่น ปุ่ม ข้อความ ภาพ เสียง ฯลฯ ส่วนนี้จะเน้นกระบวนการออกแบบกราฟิกดีไซน์ การวางรูปแบบ การใช้สี และการจัดเมนู เป็นต้น

ดังนั้น UX Designer และ UI Designer จึงทํางานควบคู่กัน โดย UX จะมองภาพรวม ส่วน UI จะมองในรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานให้ดีที่สุด สำหรับประเทศไทย การทำงานของสายงานนี้ มักถูกนำมารวมไว้ในคนคนเดียวกัน เรียกอาชีพนี้ว่า UX/UI Designer ซึ่งเป็นอาชีพที่เน้นการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

บทบาทหน้าที่ของ UX/UI Designer

UX/UI Designer มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนํามาออกแบบ User Interface และ User Experience ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการวิเคราะห์ผู้ใช้งานถือเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญของการเป็น UX/UI Designer เพื่อให้เข้าใจ Insight ของ User อย่างแท้จริง โดยจะต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน ความต้องการ แรงจูงใจ และอุปสรรคต่าง ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสํารวจ การวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นต้น

หลังจากได้ Insight ของผู้ใช้แล้ว UX/UI Designer จะเริ่มต้นออกแบบ User Interface  (UI) ที่ง่ายต่อการใช้งานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างเว็บไซต์ การออกแบบหน้าจอ การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ  บน UI ให้ง่ายต่อการใช้งานและเข้าใจง่าย การเลือกใช้สีสัน ตัวอักษร ภาพประกอบ และองค์ประกอบทางกราฟิกต่าง ๆ ที่เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบที่ตรงกับ User Insight จะช่วยให้ UX/UI designer สร้างผลงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ User และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้

6 ทักษะที่สำคัญใน UX/UI Design_ 6 skills for UX/UI Designers

6 ทักษะที่สำคัญใน UX/UI Design

สําหรับคนที่สนใจอยากจะเป็น UX/UI Designer  เก่ง ๆ มีทักษะสําคัญที่ควรพัฒนา เพื่อช่วยให้งานออกแบบตรงกับความต้องการและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ดังนี้

  1. ศึกษาทำความเข้าใจผู้ใช้งาน การวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับ UX/UI Designer เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ ตัวอย่างทักษะ เช่น การวิจัย สังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณ์ผู้ใชงาน จะช่วยเข้าใจ Insights ของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง
  2. มีความคิดเชิงกลยุทธ์ UX/UI Designer ต้องมีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  เพื่อให้การสร้างผลิตภัณฑ์มีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
  3. วางแผนประสบการณ์การใช้งาน วางแผนและออกแบบงานให้ตรงกับความต้องการและง่ายต่อการเข้าใช้งาน ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้น
  4. เข้าใจกราฟิกดีไซน์และการสร้างมูลค่าต่อผู้ใช้ นอกจาก UX/UI Designer จะต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานแล้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบ เช่น สี ตัวอักษร การจัดวางหน้าจอ การสร้างมูลค่าต่อผู้ใช้  ถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง เพื่อช่วยให้สามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรและน่าใช้งานได้
  5. ทักษะการสื่อสาร ทักษะสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนสำคัญมาก คือการสื่อสารที่ดีซึ่ง UX/UI Designer จําเป็นต้องสามารถสื่อสารระหว่างทีมได้ อธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานเพื่อพูดคุย สอบถามรายละเอียดของความต้องการได้ ดังนั้นการมีทักษะสื่อสารที่ดี จะช่วยให้สามารถอธิบายแนวคิดและนำเสนอโซลูชันการออกแบบให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงเจรจาต่อรองเพื่อโน้มน้าวให้ยอมรับแนวคิดที่ต้องการนำเสนอได้เช่นกัน ความสามารถในการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มโอกาสการทํางานร่วมกันให้ประสบความสําเร็จได้มากขึ้น
3 ขั้นตอนสำคัญในการทำ UX/UI Design_3 processes of UX/UI Design

กระบวนการทำงานของ UX/UI Design

กระบวนการทำงานของ UX/UI Design ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. การวิจัย (Research) ในขั้นตอนนี้ UX/UI Designer จะทําการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน รวมถึงศึกษาเป้าหมายทางธุรกิจและข้อจํากัดทางเทคโนโลยีต่าง ๆ
  2. การออกแบบ (Design) หลังจากเก็บข้อมูลในขั้นตอนการวิจัยแล้ว UX/UI Designer จะเริ่มทําการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) และวางแผนให้ทุกกระบวนการของ User Interface เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ (User Experience) เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่ได้จากการวิจัยในข้อแรก
  3. การทดสอบ (Testing) เมื่อออกแบบ User Interface เสร็จแล้ว Designer จะนําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน หรือเรียกว่า Testing เพื่อดูว่าการออกแบบตรงกับความต้องการจริง ๆ ของผู้ใช้งานหรือไม่ อะไรควรปรับปรุง เพื่อที่จะนําไปพัฒนา UI และ UX ให้ดียิ่งขึ้น

สนใจให้ทีมเราช่วยดูแลเรื่อง Website และ ออกแบบ UX/UI  ติดต่อ Line: @deemmi

3 เครื่องมือที่ UX/UI ใช้มีอะไรบ้าง_3 Tools for UX/UI Designers

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการออกแบบ UX/UI

UX/UI Designer จําเป็นต้องใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เครื่องมือที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่

1.Figma

Figma เป็นเครื่องมือการออกแบบที่มีลักษณะเป็น Cloud-Based ทําให้สามารถแชร์งานและทํางานร่วมกันได้ง่าย รองรับการออกแบบ Responsive Design ทั้งบน Desktop และ Mobile

สนใจใช้งาน Figma กดที่นี่ >> https://www.figma.com/

2. Sketch

Sketch เป็นโปรแกรมออกแบบสําหรับ Mac มี Plugins ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รองรับการออกแบบ Responsive และ Prototyping ต่าง ๆ ได้ดี

สนใจใช้งาน Sketch กดที่นี่ >> https://www.sketch.com/

3. Adobe XD

Adobe XD ผลิตโดย Adobe สามารถใช้งานบน Windows และ Mac ได้ เหมาะสําหรับการออกแบบ Responsive Website และ Mobile App มีความสามารถในการทํา Prototyping ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ Sketch

สนใจใช้งาน Adobe XD กดที่นี่ >> https://adobexdplatform.com/

ทั้ง 3 เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ Designer สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา UX/UI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผลงาน UX/UI ที่ดี

ตัวอย่างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีการออกแบบ UX/UI ที่ดี ได้แก่

Airbnb: เว็บไซต์จองที่พักที่มีการออกแบบ UI สวยงาม การใช้สีและรูปภาพที่ดึงดูดใจ มี UX ที่เน้นการค้นหาและจองที่พักได้อย่างง่ายดาย

Grab: แอปสําหรับจองรถและส่งอาหารที่มี UI ทันสมัย การใช้สีและไอคอนที่ชัดเจน มี UX ที่เน้นการใช้งานที่สะดวกและรวดเร็ว

Agoda: เว็บไซต์จองโรงแรมออนไลน์ ที่ให้ประสบการณ์การจองที่พักและการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มี UI ที่สวยงามและ UX ที่เน้นการค้นหาและเปรียบเทียบราคาที่พัก

Foodpanda: แอปสั่งอาหารออนไลน์ที่มี UI สีสันสดใส การจัดวางตําแหน่งปุ่มและเมนูที่เข้าใจง่าย มี UX ที่เน้นการสั่งอาหารได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า UX/UI ที่ดี สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ ช่วยให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันประสบความสําเร็จและได้รับความนิยมจากผู้ใช้มากขึ้น

แนวโน้ม UX/UI Design ในอนาคต_UX/UI Trend in the future

แนวโน้ม UX/UI Design ในอนาคต

ในอนาคต UX/UI Design จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ้น นักออกแบบ UX/UI จําเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ตอบโจทย์และใช้งานได้จริง การวิเคราะห์ผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง (Customer Insights) จะช่วยให้เข้าใจ Pain Points และความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ได้

นอกจากนี้ UX/UI Design ยังต้องคํานึงถึงการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต นาฬิกา หรืออุปกรณ์ IoT การออกแบบที่รองรับหลายอุปกรณ์ (Responsive Design) จะช่วยให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดก็ได้

ดังนั้นในยุคดิจิทัล UX/UI Design มีความสําคัญอย่างมากในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ การมุ่งเน้น User-Centric Design และการออกแบบที่รองรับหลายอุปกรณ์จะเป็นแนวโน้มหลักของ UX/UI Design ในอนาคต

คําแนะนําสําหรับผู้สนใจ UX/UI

สําหรับผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นอาชีพด้าน UX/UI Design ทาง Deemmi มีหลักสูตรมาแนะนำดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรแนะนํา

– หลักสูตรจาก Coursera >> Google UX Design Professional Certificate

– หลักสูตรจาก Udemy >> Get Started in UI/UX Design

– หลักสูตร Designil โดยอาจารย์คนไทย>> คอร์สสอน UX UI เริ่มต้นจนถึงหางาน

– หลักสูตร Skoodio โดยอาจารย์คนไทย>> UX/UI Bootcamp

2. ชุมชนออนไลน์

– UX Collective เว็บไซต์ที่รวบรวมบทความและความรู้ด้าน UX

– Facebook Group กลุ่มเฟซบุ๊กสําหรับนักออกแบบ UX/UI

– Dribbble เว็บไซต์แบ่งปันผลงานด้านการออกแบบ

เครื่องมือ หลักสูตร และชุมชนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นอาชีพ UX/UI Designer ได้อย่างมั่นใจ

บทสรุปของ UX/UI Design

UX/UI Design ถือเป็นทักษะที่สำคัญในการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน UX/UI Designer มีบทบาทที่สำคัญหลายอย่างในกระบวนการพัฒนา เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน การวางแผนและออกแบบประสบการณ์ใช้งาน เครื่องมือออกแบบและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อทีมและผู้ใช้งาน UX/UI Design ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์และประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จในตลาดและมีความพอใจต่อผู้ใช้งาน

สนใจปรึกษางานพัฒนากลยุทธ์และการออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างมีสไตล์ ติดต่อ: info@deemmi.com หรือ Line:@deemmi

Share

Search

Search

Recent Post

Related Post

รู้ทัน 3 ช่องโหว่ยอดฮิตของการโจมตีทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่กระทบงานไอที พร้อมวิธีป้องกันภัยคุกคามระบบและข้อมูลสำคัญ
Lead Generation คือหัวใจสำคัญของการตลาดออนไลน์ เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าที่พร้อมจะซื้อสินค้าหรือบริการ สร้างยอดขายและความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณ
อยากออกแบบเว็บไซต์ให้โดนใจลูกค้า แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาอ่านวิธีออกแบบเว็บให้ใช้งานง่าย ดึงดูดลูกค้า ไม่ต้องเขียนโค้ด มีเช็คลิสต์ก่อนเปิดตัว และเทคนิค SEO เพิ่มอันดับเว็บ